Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Galeria

Standardy ochrony dzieci w naszym przedszkolu

Standard I. POLITYKA:

Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  

 • Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach placówki). 
 • Organ zarządzający placówką zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo placówki.
 • Kierownictwo placówki wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.
 • Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:  
  • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu  
  • sposób reagowania w placówce na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia  
  • zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko  
  • zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych  
  • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.  

 

Standard II. PERSONEL:

Placówka monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.  

 

Standardy podstawowe: 

 • W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje. 
 • Placówka uzyskała dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskała oświadczenia całego personelu dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. 
 • Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu placówki z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w placówce są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem. 
 • Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:  
  • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci  
  • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia  
  • odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.  
  • procedury „Niebieskie Karty”[1] 

Standardy uzupełniające: 

 • Cały personel placówki pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:  
  • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem  
  • opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem. 
  • Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz je aktywnie wykorzystuje.  

 

 

Standard III. PROCEDURY:

W placówce funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.  

 • Placówka wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych. 
 • Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.    

 

Standard IV. MONITORING:

Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

 

Standardy podstawowe:

 • Przyjęta polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.  

 

Standardy uzupełniające: 

 • W ramach weryfikacji polityki placówka konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami. 
Data dodania: 2024-02-23 13:56:27
Data edycji: 2024-02-23 14:01:55
Ilość wyświetleń: 38

“Bądź dzieckiem jak najdłużej. Jak dziecko baw się, śmiej.

I kochaj tak jak dziecko. I serce dziecka zawsze miej.”

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook